2 stegsanläggning


Denna vattenreningsanläggning bygger på en enkel reningsmetod i två steg: sedimentering och långsam sandfiltering. Den lämpar sej bäst för rening av regnvatten som samlats upp i takrännor eller med vatten från rena små vattendrag.

Systemet består av två tankar och en mindre uppsamlingsbehållare (10-20 liter). Den första tanken kan vara 500-1000-literstank. Den andra tanken ( med sandfilter) kan vara ca 150-200 liter.

1000-literstanken har en kran så att  flödet kan stängas av när 200-liters tanken har tillräckligt med vatten.  Inuti 200-liters tanken finns en 10-liters behållare som är upp och nedvänd och täckt med en filtduk. Ca 2 cm från 10-literbehållarens övre kant ska små hål göras ( ca 0.5 cm i diameter). Hålens funktion är att släppa in vattnet från sandfiltret in i 10-litersbehållaren. Denna är sammansatt till ett rör som leder det renade vattnet  upp  till 200 litertankens övre del. Röret är 90 graders böjt och slutar i en kran i 200-literstankens yttervägg. Sanden ska fyllas så högt som möjligt, för att förlänga sandens livslängd så länge som möjligt. Tanken ska alltid vara fylld med vatten. Vattnet måste minst gå över röret. Då dras vattnet upp under tryck från tankens botten till utloppet i den övre delen.

När 1000-literstanken är fylld med vatten startar sedimentationen och alla stora partiklar faller till bottnen av tanken. Ca 8-10 cm ovanför bottnen finns ett utloppsrör för att föra vattnet vidare till sandfiltret. När sedimentet har landat på bottnen av 1000-literstanken och når upp till utloppsröret ska tanken tömmas på sediment för att undvika nedsmutsning av sandfiltret.

I 200-literstanken  filtreras vattnet genom sandlagret som ska vara mellan 70-100 cm. Sanden renar vattnet genom mekanisk rening men också genom en naturlig uppbyggnad av ett biologisk hud i sandens ytskikt som förstör oönskade bakterier i vattnet. När vattnet når bottnen passerar det filterduken och pressas upp genom röret till utloppskranen, där resultatet är renat vatten. Filterdukens uppgift är att förhindra sand att komma in i den lilla behållaren och att förhindra att utloppet förstoppas.

 

I den första tanken sjunker smuts och partiklar ned till bottnen. I tank nr 2 sker en biologisk reningsprocess i sandens ytskikt. Det är ytterst viktigt att sanden hålls blöt. Annars dör den goda bakteriafloran. Det tar ca 10-15 dagar för bakterieskiktet att byggas upp om sanden har torkat. Bakterieskiktet kan vara upp till 5 cm tjockt. Sanden ska vara minst 70 cm och nå upp precis under kranen. Vattnet ska fyllas upp ovanför kranen för att skapa ett tryck som för upp vattnet från bottnen.

Skötsel: Använd i första hand regnvatten och i andra hand vatten från rent vattendrag. Använd aldrig flodvatten från huvudfloden, då det kanvara kontaimerat med tungmetaller. Vattnet ska sedimentera i den första tanken i 4-5 timmar. Därefter ska vattnet släppas till sandfiltret. Vattnet  rinner långsamt genom sandfiltret. Samla upp vattnet och var noga med att inte smutsa ned det rena vattnet.

Observera att sandfiltret aldrig får torka ut.

När 2-stegssystemet är installerat är utmaningen att få innehavaren att sköta den på bästa sätt. Sanden måste alltid hållas fuktig. Sedimenteringstiden varierar beroende på hur nedsmutsat vattnet är. Då vi rekommenderar att endast använda denna för regnvatten, så  råder vi att sedimenteringen ska ske i 4-5 timmar, förutsatt att sanden är av god kvalitet ( kornstorlek 0.15-0.35 mm)

Underhåll av 2-stegs system

  • Rengör sedimenteringstanken från sediment varannan vecka. Tvätta gärna hela tanken.
  • Observera sandens yta. Den ska se grönaktig och slemmig ut. Då har ett bakteriologiskt skikt av goda bakterier skapats. Tag bort ca 1/2-1 cm av bakterieskiktet en gång i månaden, eller om det ser för tjockt ut ( > 5 cm).
  • Då sandfiltret börjar vi bli långsamt är det dags att byta ut sanden. Det kan vara inom ett år men kan också dröja flera år.