3 stegsanläggning

Steg 1 – Tank för obehandlat vatten

Vatten tas antingen från ett mindre vattendrag med hjälp av en dieselpump  eller från regnvatten.  Vattnet transporteras i  40 mm rör upp till 400-500 meter, beroende på hur nära källan är belägen den plats där man helst vill hämta vattnet. Vattenreningsanläggningen ska placeras centralt i byn och nära skolan. Distributionsrör kan dras ut från den centrala anläggningen för att ge innevånarna i utkanten närmare till tappstället. Alla rör ska grävas ned åtminstone 30-50 cm för att undvika att de blir söndertrampade.

Större delen av året regnar det i Amazonas och därför är det energieffektivt att använda regnvatten som vattenkälla, via en takränna från något närbeläget hus.

Steg 2 – Luftning och sedimentering

Det andra steget består av luftning/syresättning av vattnet via en trätrappa. Vattnet släpps från första tanken,via en 7,5 cm kran placerad nära bottnen,  och vattnet luftas och syresätts som i ett vattenfall.  Kranen ska vara helt öppen och vattnet ska strömma ut inom 1.5 minuter.

Vattenfallet åstadkommes genom en 4 m lång trätrappa och med fallhöjd ca 1 meter mellan tank ett och två. Trätrappan är försedd med 35 cm höga väggar för att undvika att vattnet stänker ut när det släpps genom trappan.

Aluminiumsulfat, typ B hälls i vattenfallet för att åstadkomma en snabb mixning av vatten och kemikalien. 75 gram av torrt aluminiumsulfatpulver blandas med rent vatten till en total vikt på 1500 gram ( 5% produkt). Observera att dessa mått-och viktangivelser är anpassade till 1000 liters tankar.

När vattnet når den andra tanken för sedimentering  ska vattnet röras om mycket långsamt i 20-30 minuter.  Vattnet får en viss hastighet av vattenfallet men om det blir för långsamt kan man använda en brädbit för att långsamt röra om i tanken.

Nu sker själva sedimenteringen, dvs smutspartiklar faller mot bottnen. Sedimenteringen är viktig för att underlätta för det sista steget, sandfiltret, genom att reducera mängden smutspartiklar.

En effektiv sedimentering förlänger livslängden på sandfiltret. Kemikalierna hjälper ovälkomna partiklar att kopplas ihop med varandra ( flockueras). De ihopklumpade partiklarna faller snabbare till bottnen än små partiklar. Ju större, desto snabbare sedimentering. Det är därför man ska röra om försiktigt, så att inte de stora klumparna faller sönder.

Steg  3 – Sandfilter

Vattnet filtreras genom finkornig sand.  I bottnen på tanken finns en mindre upp- och nedvänd behållare på ca 10-15 liter, som har borrade infiltreringshål, så att vatten kan rinna in i behållaren genom en filtduk, som är svept och fastsatt kring behållaren. Inuti behållaren finns ett rör som går upp till minst 70 cm av tanken. Sanden ska gå strax under utloppsröret och vattnet ska minst täcka röret. Sanden ska vara  mellan 70-90 cm. Ju högre desto bättre.

Om sanden: Sanden ska tvätta och siktas, om den innehåller smuts. På flera håll i Amazonas har sand från närliggande flodbädd använts. Sandkornens storlek bör ligga mellan 0.15-0.35 mm.

När vattnet går genom sanden tvättas sanden först och sedan bildas en ”biologisk hud”  i det övre skiktet av sanden ( 10 cm). Denna microflora reducerar bakteriehalten i det behandlade vattnet. Detta är en nyckelprocess i själva reningen! Man ska undvika att röra om i sanden, då den biologiska huden blir skadad. Vattnet ska spridas jämnt över sandfiltret för att undvika tryck på sandytan. Görs lättast genom att lägga en träbräda där vattenstrålen träffar.

Det kan ta upp till en månad innan den biologiska huden har byggts upp. Vi brukar rekommendera att vänta med att använda en anläggning i minst 10 dagar. Microfloran kan inte överleva om sanden får torka. Det är därför av yttersta vikt att sandfiltret alltid hålls under vatten. Detta är vattenskötarens viktigaste uppgift.

Behandlat, tjänligt vatten i den fjärde tanken

Vattnet leds från sandfiltertanken till en tank för  behandlat vatten.  Vattnet är nu färdigbehandlat och ska kunna användas som dricksvatten. Våra bakterietester visar att vattenkvaliteten är starkt beroende av vattenskötarens förmåga att följa instruktionerna, där den viktigaste regeln är att ALDRIG låta sandfiltret torka.

Den första 3-stegsanläggningen byggdes 2005 av Sara Andersson och Katarina Erlandsson. De genomförde en  ”minor field study” inom ramen för KTH’s program (Andersson, S., & Erlandsson, K. (2006). Water treatment Puerto Triunfo, Colombia. Bachelor, Uppsala University, Aquatic and environmental engineering, Uppsala. Construction).  Mycket av ovanstående information är tagen ur deras material. Både Sara och Katarina har återvänt till Amazonas flera gånger för att se om sin vattenreningsanläggning och för att sprida idén vidare. De har också  periodvis varit aktiva i den svenska vattengruppen inom Ankarstiftelsen, som leds av Ingrid Brauer. Övrig information har etablerats som praxis under de år som vattenprojektet har bedrivits.

Instruktioner för skötsel och underhåll för 3-stegs anläggning

Alla vattenmästare har en vattenreningsmanual med instruktioner för förberedelser, drift och underhåll.  De har också en loggbok för att anteckna producerad volym, service och behov av underhåll. Denna gås igenom en gång i månaden med  det lokala vattenteamet som besöker alla anläggningar för inspektion och provtagning en gång i månaden.  Alla vattenmästare har en befattningsbeskrivning som beskriver ansvar/befogenhet .